Una renovació de la catequesi parroquial.La nova proposta que ens ve del Secretariat Interdiocesà de Catequesi ofereix tres motors per a la nova catequesi: que sigui cristològica, kerygmàtica i inspirada en la Iniciació Cristiana d’Adults. Què signifiquen totes aquestes paraules? Cristològica: tot el que es faci a la catequesi estarà intencionalment orientada a la trobada personal amb el Crist, un encontre que esdevé salvador. S’han acabat les catequesis que semblaven unes classes o que només es dedicaven a transmetre uns coneixements i que completaven la formació que es rebia a casa i l’escola. En una societat secularitzada, on en cap ambient s’escolta parlar de Déu, ni tan sols a la família, cal que la catequesi sigui del tot sal i llum. En la nova proposta, té un pes important iniciar als infants en la pregària, la relació personal amb el Senyor. Una pregària que s’origina en l’escolta de la Paraula de Déu, una pregària on es palpa el diàleg i l’encontre amb el Crist viu i present. Té un pes important també la comunitat, presència del Cos Místic de Crist: cal possibilitar a les famílies que s’apropen que experimentin l’acollida de la Parròquia, que descobreixin els dons de no caminar sols, de saber-se estimats i acompanyats, i per això, la importància que les catequesis es realitzin vinculades al diumenge, on tots congregats donem culte a Déu. El segon motor de la catequesi és que sigui kerygmàtica, això és que anunciï amb plenitud tot l’evangeli salvador, que desperti als qui són en tenebres i en ombra de mort i els ofereixi nova vida, una llibertat, nova dignitat. I finalment, es vol una catequesi inspirada en l’Iniciació Cristiana d’Adults, per què? Perquè en la catequesi hi ha un progrés, hi ha un creixement en el coneixement i l’amor de Déu. Cal que els nostres infants vagin progressant en la vida cristiana, en la vida de l’Esperit en ells. Per això, junt amb el catecisme tindran un quadern de vida, on aniran anotant els passos i experiències d’aquest camí que iniciaran. De moment cinc infants iniciaran la catequesi, i una desena si Déu vol rebran aquest curs la Primera Comunió. Preguem per ells i per les seves famílies, perquè el Senyor els beneeixi abundosament. Preguem també per la nostra Parròquia, perquè sapiguem acollir i transmetre amb el nostre testimoni la vida nova del Crist, i anem creixent en santedat i també en nombre.

Vida parroquial       LL = St. Andreu de Llavaneres | SV = St. Vicenç de Montalt | CA = Sta. Maria de Caldes d’Estrac    Batejos. Mateo Martínez (SV). | Exèquies.Josep Gràcia (LL) i Raimond Cornudella (SV). Matrimoni.Alberto Sarrà i Blanca Comella (LL) i Aitor Arimon i Elisabet (LL).  Canvi d’horari a l’església de St. Pere.A partir del primer diumenge d’octubre, comença l’horari durant l’any i la missa a l’església de St. Pere serà a la 13 h. Inscripcions a la catequesi parroquial. Per St. Andreu podeu contactar amb la Sra. Teresa Díaz, tel. 606168005 i per St. Vicenç i Caldes podeu contactar amb la Sra. Ana Villar, tel. 635432132.  Cine parroquial. Dissabte 8 d’octubre a les 17 h., a St. Andreu. La pel·lícula serà La sonrisa de Dios, dedicada al Beat Joan Pau I. 1r Recés Emmaús de les parròquies del Maresme. Del 7 al 9 d’octubre a la Casa de Sta. Maria de Lavern. Cada dimecres a la Parròquia d’Argentona, després de missa de 19:30 h. hi ha adoració conjunta homes i dones per preparar els següents recessos. Col·lecta del Primer Diumenge de mes. Destinada a les obres i manteniment del temple. 

“Déu meu, us estimo”.Son les darreres paraules de Sta. Teresita el 30 de setembre de 1897. Amb elles resumeix la seva vida i la missió. Que la seva intercessió ens acompanyi.

Adoració eucarística: St. Andreu: Dijous de 19:30-20 h. i 2n i 4rt Divendres, de 10-19 h. Contacte: Despatx: Sr. Joan Ferrer, tel. 696 595 703 | Mn. Andrew Llanes| Mn. David Navarro, tel. 697 754 759 santandreu473@arqbcn.cat | santvicenc690@arqbcn.cat | santamaria322@arqbcn.cat | https://parroquies3viles.com/

Una renovación de la catequesis parroquial. La nueva propuesta que nos viene del Secretariado Interdiocesano de Catequesis ofrece tres motores para la nueva catequesis: que sea cristológica, kerygmática e inspirada en la Iniciación Cristiana de Adultos. ¿Qué significan todas estas palabras? Cristológica: todo lo que se haga en la catequesis estará intencionalmente orientada al encuentro personal con Cristo, un encuentro que se convierte en salvador. Se acabaron las catequesis que parecían unas clases o que sólo se dedicaban a transmitir unos conocimientos y que completaban la formación que se recibía en casa y en la escuela. En una sociedad secularizada, donde en ningún ambiente se oye hablar de Dios, ni siquiera en la familia, es necesario que la catequesis sea del todo sal y luz. En la nueva propuesta, tiene un peso importante iniciar a los niños en la oración, la relación personal con el Señor. Una oración que se origina en la escucha de la Palabra de Dios, una oración donde se palpa el diálogo y el encuentro con Cristo vivo y presente. Tiene un peso importante también la comunidad, presencia del Cuerpo Místico de Cristo: es necesario posibilitar a las familias que se acercan, que experimenten la acogida de la Parroquia, que descubran los dones de no andar solos, de saberse queridos y acompañados, y por eso, la importancia de que las catequesis se realicen vinculadas al domingo, donde todos congregados damos culto a Dios. El segundo motor de la catequesis es que sea kerygmática, esto es que anuncie con plenitud todo el evangelio salvador, que despierte a quienes están en tinieblas y en sombra de muerte y les ofrezca nueva vida, una libertad, nueva dignidad. Y finalmente, se quiere una catequesis inspirada en la Iniciación Cristiana de Adultos, ¿por qué? Porque en la catequesis existe un progreso, hay un crecimiento en el conocimiento y el amor de Dios. Es necesario que nuestros niños vayan progresando en la vida cristiana, en la vida del Espíritu en ellos. Por eso, junto al catecismo tendrán un cuaderno de vida, donde irán anotando los pasos y experiencias de este camino que iniciarán. De momento, en este curso cinco niños iniciarán la catequesis, y una decena si Dios quiere recibirán la Primera Comunión. Oremos por ellos y por sus familias, para que el Señor les bendiga abundantemente.Oremos también por nuestra Parroquia, para que sepamos acoger y transmitir con nuestro testimonio la vida nueva de Cristo, y vayamos creciendo en santidad y también en número.

“Dios mío, te amo”. Son las últimas palabras de Sta. Teresita, el 30 de septiembre de 1897. Con ellas resume su vida y la misión. Que su intercesión nos acompañe.